Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи"

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи"

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи"

По проекта училището е получило 4 броя лаптопи за нуждите на обучението при ОРЕС.