Проекти

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи"

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи"

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да не се допусне отпадане при обучение от разстояние.

Научи повече

Училището работи по 3 проекта

"Занимания по интереси" "Подкрепа за успех" "Образование зе утрешния ден"

Научи повече

Обновяване на училищния двор

Кратко описание на проекта. Обновяване на училищния двор по Европейски проект - пример. Кратко описание на проекта. Обновяване на училищния двор по Европейски проект - пример. Кратко описание на проекта. Обновяване на училищния двор по Европейски проект - пример. Кратко описание на проекта. Обновяване на училищния двор по Европейски проект - пример.

Научи повече